Privacy verklaring van Yoga op Ameland

Yoga op Ameland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://yoga-op-ameland.nl

Yoga op Ameland

0618370729

  1. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga op Ameland Hij/zij is te bereiken via fokkejansen@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga op Ameland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ajani-yoga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga op Ameland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Yoga op Ameland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga op Ameland neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga op Ameland) tussen zit. Yoga op Ameland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga op Ameland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga op Ameland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yoga op Ameland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga op Ameland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ajani-yoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yoga op Ameland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoga op Ameland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ajani-yoga.nl

Algemene Voorwaarden van Yoga op Ameland

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fokke Jansen hierna te noemen Yoga op Ameland
1. Deelname aan de lessen/workshops kan alleen als je je akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van Yoga op Ameland.
2. Yoga op Ameland, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- immateriële schade en/of verlies/diefstal tijdens het verblijf op de les locatie.
3. Deelname aan de lessen/workshops is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van je verwacht dat je de eigen fysieke en mentale grenzen bewaakt. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren, die al dan niet direct in verband staan of in verband worden gebracht met het deelnemen van de lessen.
4. Zijn er speciale (lichamelijke) condities die belangrijk kunnen zijn om te weten voor de docent ,vermeldt dat dan bij de aanmelding van de lessen. Als je twijfelt of je conditie het toe laat om yoga te doen overleg het dan met je huisarts/fysiotherapeut.
5. Yoga op Ameland, behoudt het recht een les, door omstandigheden en bij hoge uitzondering te laten vervallen. Weersomstandigheden op een belangrijke invloed op het wel of niet door gaan van een les. Yoga op Ameland kan daarom 12 uur voor aanvang van de les  besluiten over het wel of niet doorgaan.
6.Yoga op Ameland, behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren.
7. De inschrijving is pas definitief als het lesgeld/ consult tarief een dag voor aanvang op de rekening staat van Yoga op Ameland is bijgeschreven NL02 TRIO 0198 3597 64. Vermeld hierbij de naam waarmee je je hebt aangemeld. Alleen in overleg contante betaling.
8. Yoga op Ameland, verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over betaald lesgeld.
9. Een consult, individueel of in een groep is geen vervanging voor een behandeling van een arts of specialist. Je draagt ten alle tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan een consult, les of evenement.
10. Bij afmelding binnen 1 uur voor het consult, de les of workshop wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.